Calluna

Wij laten kinderen stralen

Meedenken: kinderraad, OR, MR

 

Kinderraad

De kinderraad van de Calluna 2023-2024:

Gr 3: Lauren en Mila

Gr 4: Boaz en Elise

Gr 5: Douwe en Eva

Gr 6: Timo en Jona

Gr 7-8: Charlotte L. en Dirk

Via de kinderraad (maandelijks, op schoolniveau) hebben onze leerlingen inspraak en medezeggenschap in het schoolgebeuren. Dit verhoogt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef. De school is vaak de eerste leefgemeenschap van kinderen, buiten het gezin. Op school brengen ze een groot deel van de dag door, leven ze met vele verschillende kinderen samen en worden er afspraken gemaakt over het samenleven. Hier gaan ze leren door en voor het leven, de school speelt een grote rol in de burgerschapsvorming, het leren democratisch samenleven. De kinderraad is er voor en door de leerlingen, wil bijdragen aan de positieve sfeer op school en mee zorgen dat alle kinderen kunnen stralen.

De kinderen ontwikkelen in de kinderraad vaardigheden zoals luisteren naar elkaar, presenteren, je mening geven, werken aan consensus, de klas vertegenwoordigen, uitsluiting en discriminatie verwerpen.

Natuurlijk willen wij ook de verbeeldingskracht, de creativiteit en het ondernemerschap van kinderen stimuleren: We gaan samen dromen realiseren. 

 

Ouderraad

De ouderraad van de Calluna:

Karin Visser (voorzitter), Peter Kruyen (secretaris),  Melissa Zevenhoven (penningmeester),  Kwendolien van Liere, Kirsten de Boer, Marieke Grebe

 

Wat doet de ouderraad?

De school heeft een ouderraad (OR) bestaande uit ouders. De OR heeft de volgende taken:

  • Organiseren van activiteiten voor de kinderen en ouders. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstviering en het paasontbijt.
  • Ondersteunen van de school. Waaronder de juffendag, de pleinwacht en het eindfeest voor groep 8.
  • Onder de aandacht brengen van signalen van ouders en kinderen bij de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MR).

De OR vergadert regelmatig en deze bijeenkomsten zijn openbaar, ouders mogen bij deze vergaderingen aansluiten. De vergaderingen van de OR worden bijgewoond door tenminste één teamlid van school.

 

Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage financiert de OR (extra) activiteiten voor onze kinderen. Denk hierbij onder andere aan culturele activiteiten, excursies, decemberfeesten, de opvang tijdens de middagpauze en de schoolreis. Het bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de kinderen en de school.

Ieder jaar maakt de OR samen met school een begroting, waaraan de ouders (via de MR) hun goedkeuring verlenen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag maakt de OR kenbaar aan de ouders via de nieuwsbrief van de school.

Voor het schooljaar 2022/2023 bedraagt de ouderbijdrage € 65,-*.  Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom. Met extra bijdragen kunnen extra activiteiten voor de kinderen worden of steunt u ingemerkt een gezin dat het geld niet kan missen. De ouderbijdrage wordt vanaf dit schooljaar geïnd door school. Voor het schoolkamp vragen wij een extra bijdrage van €100,- per kind. 

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.

*De ouderbijdrage is opgebouwd  ouderbijdrage € 35,00 en schoolreis € 30,00.

 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de Calluna:

Oudergeleding:

Annemieke van Barneveld-Biesma & Wilco van Unen

Teamgeleding: 

Rosa Hevel & Mandy Roelofs

 

Komende vergaderingen 2023-2024:

17 april 2024 19:00 uur - op de Calluna

26 juni 2024 19:00 uur - op de Calluna

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschap heeft een wettelijke status. Deze status ligt vast in het reglement voor de medezeggenschap in het openbaar onderwijs in de gemeente Ede. Het reglement ligt ter inzage in de school. De medezeggenschapsraad van de school bestaat voor de helft uit leerkrachten en voor de helft uit ouders/verzorgers. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellende ouders/verzorgers worden bijgewoond, graag vooraf aanmelden bij een van de MR-leden. Daarnaast kunt u de notulen van de vergaderingen opvragen via calluna@proominent.nl